КАМIТЭТ ДЗЯРЖАЎНАЙ МАЁМАСЦI ГОМЕЛЬСКАГА АБЛАСНОГА ВЫКАНАЎЧАГА КАМIТЭТА
Адміністрацыйныя працэдуры

Адміністрацыйныя працэдуры

   У мэтах маніторынгу якасці аказання паслуг і ажыццяўлення адміністрацыйных працэдур камітэтам "Гомельаблмаёмасць" грамадзяне могуць ацаніць эфектыўнасць дзейнасці камітэта "Гомельаблмаёмасць" на партале рэйтынгавай ацэнкі.


Пералік адміністрацыйных працэдур, што ажыццяўляюцца камітэтам дзяржаўнай маёмасці Гомельскага абласнога выканаўчага камітэта па заявам грамадзян у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010 г. № 200 "Аб адміністрацыйных працэдурах, што ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян»
(Усе адміністрацыйныя працэдуры бясплатныя)

Назва

адміністрацыйнай працэдуры

Орган, што ажыццяўляе адміністрацыйную

працэдуру

(Назва падраздзялення)

Пералік дакументаў і (або) звестак, якiя прадстаўляюцца зацікаўленымі асобамі ва ўпаўнаважаны орган для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

Тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

Тэрмін дзеяння даведак або іншых дакументаў, якія выдаюцца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

Назва падраздзялення, прозвішча, імя асобы, якая ажыццяўляе адміністрацыйную

працэдуру, пасада, нумар кабінета, тэлефон, прозвішча, імя асобы, якая замяняе

1

2

3

4

5

6

2.1. Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі

аддзел прававой

і кадравай работы

-

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

Астапенка Галіна Мікалаеўна, начальнік аддзела прававой і кадравай работы,

каб. 403,

тэл. 22-30-07

Замяняе Палавінкін Віктар Віктаравіч - намеснік начальніка аддзела прававой і кадравай работы,

каб. 403,

тэл. 26-32-68

2.2. Выдача даведкі аб месцы працы, службы і займаемай пасады

-

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.3. Выдача даведкі аб перыядзе работы, службы

-

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.4. Выдача даведкі аб памеры заработнай платы (грашовага забеспячэння, штомесячнае грашовае забеспячэнне)

група бухгалтер скага ўліку і справаздачнасці

-

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

Мазурава Алена Міхайлаўна - галоўны бухгалтар,

каб. 401/3,

тэл. 50-68-83

Замяняе Крот Ганна Мікалаеўна - рэферэнт аддзела прававой і кадравай работы,

каб. 401/4,

тэл. 50-68-84

2.5. Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

лісток непрацаздольнасці

даведка аб памеры заработнай платы - у выпадку, калi перыяд, за які вызначаецца сярэднядзённы заробак для прызначэння дапамогі, складаецца з перыядаў работы ў розных наймальнікаў

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту цi прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамог, - 1 месяц

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

2.6. Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці

заяву


пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

Спраўка аб нараджэнні дзіцяці (за выключэннем асоб, якія ўсынавілі (удачарыць) дзiцяцi ва ўзросце да 6 месяцаў, назначаных апекунамі дзіцяці ва ўзросце да 6 месяцаў) - у выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь

пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці, дакументы і (або) звесткі, якія пацвярджаюць фактычнае пражыванне дзіцяці ў Рэспубліцы Беларусь, дакументы і (або) звесткі, п одтверждающие фактычнае пражыванне аднаго з бацькоў, ўсынавіцеля (удачарыцелю), апекуна дзіцяці ў Рэспубліцы Беларусь не менш за 6 месяцаў у агульнай складанасці у межах 12 каляндарных месяцаў, якія папярэднічаюць месяцу нараджэння дзіцяці, зарэгістраванага па месцы жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь (пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці - для асоб, якія працуюць у дыпламатычных прадстаўніцтвах і консульскіх установах Рэспублікі Беларусь, пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці (пры наяўнасці такога пасведчання) і дакументы і (або) звесткі, якія пацвярджаюць фактычнае пражыванне дзіцяці ў Рэспубліцы Беларусь, - для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца або прытулак у Рэспубліцы Беларусь), - у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь

пасведчанне аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэйшыя за 18 гадоў (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца або прытулак у Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў)

выпіска з рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) - для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарыць) дзяцей (прадстаўляецца на усынаўленні (удачарэнні) дзіцяці (усыноўленых (удачароных) дзяцей), у дачыненні да якога (якіх) заяўнік звяртаецца па назначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці)

копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзiцяцi (прадстаўляецца на ўсіх падапечных дзяцей)

пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

выпіскі (копіі) з трудавых кніжак бацькоў (усынавiцеляў (удачарыцелю), апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

дакументы і (або) звесткі аб выбыцці дзіцяці з дому дзіцяці, прыёмнай сям'і, дзіцячага дома сямейнага тыпу, дзiцячай iнтэрнатнай установы, дома дзіцяці папраўчай калоніі - у выпадку, калі дзіця знаходзілася ў названых установах, прыёмнай сям'і, дзіцячым доме сямейнага тыпу

дакументы, якія пацвярджаюць неатрыманне аналагічнага дапамогі на тэрыторыі дзяржавы, з якім у Рэспублікі Беларусь заключаны міжнародныя дагаворы аб супрацоўніцтве ў галіне сацыяльнай абароны, - для грамадзян Рэспублікі Беларусь, якія працуюць або якія ажыццяўляюць іншыя віды дзейнасці за межамі Рэспублікі Беларусь, а таксама замежных грамадзян і асоб без грамадзянства , якія пастаянна не пражываюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь (не зарэгістраваных па месцы жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь)

10 дзён з дня падачы заявы, у выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый -

1 месяц

адначасова

2.8. Прызначэнне пасобія жанчынам, якія сталі на ўлік у арганізацыях аховы здароўя да 12-тыдзеннага тэрміну цяжарнасці

група бухгалтарскага ўліку і справаздачнасці

заяву

пашпарт ці іншы дакумент , які сведчыць асобу

заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак заяўніка і жонка заяўніка або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

10 дзён з дня падачы заявы, у выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый -

1 месяц

адначасова

Мазурава Алена Міхайлаўна - галоўны бухгалтар,

каб. 401/3,

тэл. 50-68-83

Замяняе Крот Ганна Мікалаеўна - рэферэнт аддзела прававой і кадравай работы, каб. 401/4, тэл. 50-68-84

Мазурава Алена Міхайлаўна - галоўны бухгалтар,

каб. 401/ 3

тэл. 50-68-83

Замяняе Крот Ганна Мікалаеўна - рэферэнт аддзела прававой і кадравай работы, каб. 401/4, тэл. 50-68-84

2.9. Прызначэнне дапамогі па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў

група бухгалтарскага ўліку і справаздачнасці

заяву

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

пасведчання аб нараджэнні дзяцей (пры выхаванні ў сям'і дваіх і больш непаўналетніх дзяцей - не менш за два сведчанняў аб нараджэнні) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца або прытулак у Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў)

дакументы і (або) звесткі, якія пацвярджаюць фактычнае пражыванне дзіцяці ў Рэспубліцы Беларусь (за выключэннем асоб, якія працуюць у дыпламатычных прадстаўніцтвах і консульскіх установах Рэспублікі Беларусь), - у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь

выпіска з рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) - для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарыць) дзяцей (ўяўляецца па жаданні заяўніка)

копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзiцяцi

пасведчанне інваліда альбо зняволенне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 3 гадоў

пасведчанне пацярпелага ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварый - для грамадзян, якія пастаянна (пераважна) пражываюць на тэрыторыі, якая падверглася радыеактыўнаму забруджванню, у зоне наступнага адсялення або ў зоне з правам на адсяленне

пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

даведка аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

даведка аб знаходжанні ў водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў або выпіска (копія) з загаду аб прадастаўленні водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў (водпуску па догляду за дзецьмі) - для асоб, якія знаходзяцца ў такім водпуску

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў (удачарыцелю), апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам

даведка аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі маці (мачысе) у поўнай сям'і, аднаму з бацькоў у няпоўнай сям'і, усынавіцелю (удачарыцелю) дзiцяцi - пры афармленні водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў (водпуску па догляду за дзецьмі) або прыпыненні п редпринимательской, натарыяльнай, адвакацкай, рамеснай дзейнасці, дзейнасці па аказанні паслуг у сферы аграэкатурызму ў сувязі з доглядам дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў іншым членам сям'і або сваяком дзіцяці

даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты (даведка аб неатрыманні дапамогі на дзяцей) - у выпадку змены месца выплаты дапамогі

дакументы і (або) звесткі аб выбыцці дзіцяці з дому дзіцяці, прыёмнай сям'і, дзіцячага дома сямейнага тыпу, дзiцячай iнтэрнатнай установы, дома дзіцяці папраўчай калоніі - у выпадку, калі дзіця знаходзілася ў названых установах, прыёмнай сям'і, дзіцячым доме сямейнага тыпу

дакументы, якія пацвярджаюць неатрыманне аналагічнага дапамогі на тэрыторыі дзяржавы, з якім у Рэспублікі Беларусь заключаны міжнародныя дагаворы аб супрацоўніцтве ў галіне сацыяльнай абароны, - для грамадзян Рэспублікі Беларусь, якія працуюць або якія ажыццяўляюць іншыя віды

дзейнасці за межамі Рэспублікі Беларусь, а таксама замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія пастаянна не пражываюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь (не зарэгістраваных па месцы жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь)

10 дзён з дня падачы заявы, у выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый -

1 месяц

па дзень дасягнення дзіцем узросту

3 гадоў

2.9-1. Прызначэнне дапамогі сем'ям на дзяцей ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў у перыяд выхавання дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў

група бухгалтарскага ўліку і справаздачнасці

заяву

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

два пасведчання аб нараджэнні: адно на дзіця ва ўзросце да 3 гадоў і адно на дзіця ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца або прытулак у Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў)

даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам, - уяўляецца на адно дзіця ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў, які навучаецца ва ўстанове адукацыі (у тым ліку дашкольнай)

выпіска з рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) - для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарыць) дзяцей (ўяўляецца па жаданні заяўніка)

копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзiцяцi

пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў (удачарыцелю), апекуноў (папячыцеляў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты (даведка аб неатрыманні дапамогі на дзяцей) - у выпадку змены месца выплаты дапамогi або прызначэння дапамогі па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў іншаму сваяку ці члену сям'і дзіцяці (дзяцей), якія знаходзяцца ў водпуску па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў (водпуску па догляду за дзецьмі) або прыпынілі прадпрымальніцкую, натарыяльную, адвакацкую, рамесную дзейнасць, дзейнасць па аказанні паслуг у сферы аграэкатурызму ў сувязі з доглядам дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і якія не з'яўляюцца дзіцяці (дзецям) маці (мачахай) або бацькам (айчымам) у поўнай сям'і, бацькам у няпоўнай сям'і, ўсынавіцелем

дакументы і (або) звесткі аб выбыцці дзіцяці з установы адукацыі з кругласутачным рэжымам знаходжання, установы сацыяльнага абслугоўвання, які ажыццяўляе стацыянарнае сацыяльнае абслугоўванне, дзіцячага інтэрнатнага ўстановы, дамы дзіцяці, прыёмнай сям'і, дзіцячага дома сямейнага тыпу, установы адукацыі, у якім дзіцяці давалася дзяржаўнае забеспячэнне , дамы дзіцяці папраўчай калоніі, установы крымінальна-выканаўчай сістэмы або аб вызваленні яго з-пад варты - у выпадку, калі дзіця знаходзілася ў названых установах, прыёмнай сям'і, дзіцячым доме сямейнага тыпу, пад вартай

10 дзён з дня падачы заявы, у выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый -

1 месяц

на тэрмін да даты наступлення абставінаў, якія цягнуць за сабой спыненне выплаты дапамогі

Мазурава Алена Міхайлаўна - галоўны бухгалтар,

каб. 401/3,

тэл. 50-68-83

Замяняе Крот Ганна Мікалаеўна - рэферэнт аддзела прававой і кадравай работы, каб. 401/4, тэл. 50-68-84

2.12. Прызначэнне дапамогі на дзяцей старэйшых за 3 гады з асобных катэгорый сем'яў

група бухгалтарскага ўліку і справаздачнасці

заяву

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

пасведчання аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца або прытулак у Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў)

выпіска з рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) - для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарыць) дзяцей (ўяўляецца па жаданні заяўніка)

копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзiцяцi

пасведчанне інваліда альбо зняволенне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі аб усталяванні інваліднасці - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў

пасведчанне інваліда - для маці (мачахі), бацькі (айчыма), ўсынавіцеля (удачарыцелю), апекуна (папячыцеля), якiя з'яўляюцца iнвалiдамi

даведка аб прызыве на тэрміновую ваенную службу - для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу

даведка аб накіраванні на альтэрнатыўную службу - для сем'яў грамадзян, якія праходзяць альтэрнатыўную службу

пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам (прадстаўляецца на ўсіх дзяцей, на дзяцей, старэйшых за 14 гадоў ўяўляецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года)

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў (удачарыцелю), апекуноў (папячыцеляў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць

звесткi аб атрыманых даходах за 6 месяцаў у агульнай складанасці ў каляндарным годзе, папярэднім годзе звароту, - для працаздольнага бацькі (айчыма) у поўнай сям'і, аднаго з бацькоў у няпоўнай сям'і, ўсынавіцеля (удачарыцелю), апекуна (папячыцеля)

даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты (даведка аб неатрыманні дапамогі на дзяцей) - у выпадку змены месца выплаты дапамогі

дакументы і (або) звесткі аб выбыцці дзіцяці з установы адукацыі з кругласутачным рэжымам знаходжання, установы сацыяльнага абслугоўвання, які ажыццяўляе стацыянарнае сацыяльнае абслугоўванне, дзіцячага інтэрнатнага ўстановы, дамы дзіцяці, прыёмнай сям'і, дзіцячага дома сямейнага тыпу, установы адукацыі, у якім дзіцяці давалася дзяржаўнае забеспячэнне , дамы дзіцяці папраўчай калоніі, установы крымінальна-выканаўчай сістэмы або аб вызваленні яго з-пад варты - у выпадку, калі дзіця знаходзілася ў названых установах, прыёмнай сям'і, дзіцячым доме сямейнага тыпу, падвартай

10 дзён з дня падачы заявы, у выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый -

1 месяц

па 30 чэрвеня ці па 31 снежня каляндарнага года, у якім прызначанае дапаможнік, альбо па дзень дасягнення дзіцем 16-, 18-гадовага ўзросту

Мазурава Алена Міхайлаўна - галоўны бухгалтар,

каб. 401/3,

тэл. 50-68-83

Замяняе Крот Ганна Мікалаеўна - рэферэнт аддзела прававой і кадравай работы, каб. 401/4, тэл. 50-68-84

Мазурава Алена Міхайлаўна - галоўны бухгалтар,

каб. 401/3,

тэл. 50-68-83

Замяняе Крот Ганна Мікалаеўна - рэферэнт аддзела прававой і кадравай работы, каб. 401/4, тэл. 50-68-84

2.13. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе хворага дзіцяці ва ўзросце да 14 гадоў (дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў)

група бухгалтарскага ўліку і справаздачнасці

лісток непрацаздольнасці

10 дзён з дня падачы заявы, у выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый -

1 месяц

На тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

2.14. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці або іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд дзіцяці

група бухгалтарскага ўліку і справаздачнасці

лісток непрацаздольнасці

10 дзён з дня падачы заявы, у выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый -

1 месяц

На тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

2.16. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку яго санаторна-курортнага лячэння, медыцынскай рэабілітацыі

група бухгалтарскага ўліку і справаздачнасці

лісток непрацаздольнасці

10 дзён з дня падачы заявы, у выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый -

1 месяц

На тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

Мазурава Алена Міхайлаўна - галоўны бухгалтар,

каб. 401/3,

тэл. 50-68-83

Замяняе Крот Ганна Мікалаеўна - рэферэнт аддзела прававой і кадравай работы, каб. 401/4, тэл. 50-68-84

2.18. Выдача даведкі аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты

група бухгалтарскага ўліку і справаздачнасці

пашпарт ці іншы дакумент , які сведчыць асобу

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

Мазурава Алена Міхайлаўна - галоўны бухгалтар,

каб. 401/3,

тэл. 50-68-83

Замяняе Крот Ганна Мікалаеўна - рэферэнт аддзела прававой і кадравай работы, каб. 401/4, тэл. 50-68-84

2.18-1. Выдача даведкі аб неатрыманні дапамогі на дзяцей

група бухгалтарскага ўліку і справаздачнасці

пашпарт ці іншы дакумент , які сведчыць асобу

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

Мазурава Алена Міхайлаўна - галоўны бухгалтар,

каб. 401/3,

тэл. 50-68-83

Замяняе Крот Ганна Мікалаеўна - рэферэнт аддзела прававой і кадравай работы, каб. 401/4, тэл. 50-68-84

2.19. Выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі

група бухгалтарскага ўліку і справаздачнасці

-

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

Мазурава Алена Міхайлаўна - галоўны бухгалтар,

каб. 401/3,

тэл. 50-68-83

Замяняе Крот Ганна Мікалаеўна - рэферэнт аддзела прававой і кадравай работы, каб. 401/4, тэл. 50-68-84

2.20. Выдача даведкі аб утрыманні аліментаў і іх памеры

група бухгалтарскага ўліку і справаздачнасці

пашпарт ці іншы дакумент , які сведчыць асобу

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

Мазурава Алена Міхайлаўна - галоўны бухгалтар,

каб. 401/3,

тэл. 50-68-83

Замяняе Крот Ганна Мікалаеўна - рэферэнт аддзела прававой і кадравай работы, каб. 401/4, тэл. 50-68-84

2.24. Выдача даведкі аб адсутнасці забеспячэння дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем

група бухгалтарскага ўліку і справаздачнасці

-

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

Мазурава Алена Міхайлаўна - галоўны бухгалтар,

каб. 401/3,

тэл. 50-68-83

Замяняе Крот Ганна Мікалаеўна - рэферэнт аддзела прававой і кадравай работы, каб. 401/4, тэл. 50-68-84

2.25. Выдача даведкі аб знаходжанні ў водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 лет

-

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.29. Выдача даведкі аб перыядзе, за якое выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

група бухгалтарскага ўліку і справаздачнасці

пашпарт ці іншы дакумент , які сведчыць асобу

3 дні з дня звароту

бестэрмінова

Мазурава Алена Міхайлаўна - галоўны бухгалтар,

каб. 401/3,

тэл. 50-68-83

Замяняе Крот Ганна Мікалаеўна - рэферэнт аддзела прававой і кадравай работы, каб. 401/4, тэл. 50-68-84

2.35. Выплата дапамогі на пахаванне

група бухгалтарскага ўліку і справаздачнасці

заяву асобы, які ўзяў на сябе арганізацыю пахаваньня памерлага (загінуўшага)

пашпарт ці іншы дакумент , які сведчыць асобу заяўніка

даведка пра смерць - у выпадку, калі смерць зарэгістраваная ў Рэспубліцы Беларусь

пасведчанне пра смерць - у выпадку, калі смерць зарэгістраваная за межамі Рэспублікі Беларусь

пасведчанне аб нараджэнні (пры яго наяўнасці) - у выпадку смерці дзіцяці (дзяцей)

даведка аб тым, што памерлы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў на дзень смерці з'яўляўся навучэнцам, - у выпадку смерці асобы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў

працоўная кніжка і (або) іншыя дакументы аб стажы працы памерлага (пры іх наяўнасці) - у выпадку смерці асобы, на якую па дадзеных індывідуальнага (персаніфікуе) уліку дзяржаўнае сацыяльнае страхаванне распаўсюджвалася менш за 10 гадоў

1 працоўны дзень з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый -

1 месяц

адначасова

2.44. Выдача даведкі аб невыдзяленні пуцёўкі на дзяцей на санаторна-курортнае лячэнне і аздараўленне ў бягучым годзе

аддзел экспертызы ацэнкі дзяржаўнай маёмасці

пашпарт ці іншы дакумент , які сведчыць асобу

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

Дарошка Алена Іванаўна , начальнік аддзела экспертызы ацэнкі дзяржаўнай маёмасці , каб. 405,

тэл. 55-41-80

Замяняе Пятрова Надзея Сяргееўна - галоўны спецыяліст упраўлення па распараджэнні маёмасцю, каб. 413 , тэл. 50-65-51

18.7. Выдача даведкі аб наяўнасці або аб адсутнасці выканаўчых лістоў і (або) іншых патрабаванняў аб спагнанні з асобы запазычанасці па падатках, іншым даўгах і абавязацельствах перад Рэспублікай Беларусь, яе юрыдычнымі і фізічнымі асобамі для вырашэння пытання аб выхадзе з грамадзянства Рэспублікі Беларусь

група бухгалтарскага ўліку і справаздачнасці

заяву

пашпарт ці іншы дакумент , які сведчыць асобу, альбо іх копіі

5 рабочых дзён з дня падачы заявы, а пры неабходнасці правядзення спецыяльнай (у тым ліку падатковай) праверкі, запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый -

1 месяц

6 месяцаў

Мазурава Алена Міхайлаўна - галоўны бухгалтар,

каб. 401/3,

тэл. 50-68-83

Замяняе Крот Ганна Мікалаеўна - рэферэнт аддзела прававой і кадравай работы, каб. 401/4, тэл. 50-68-84

18.13. Выдача даведкі аб даходах, вылічаных і ўтрыманых сумах падаходнага падатку з фізічных асоб

група бухгалтарскага ўліку і справаздачнасці

пашпарт ці іншы дакумент , які сведчыць асобу

у дзень звароту

бестэрмінова